2012 ULUSLARARASI KOOPERAT?FLER YILI SONA ERERKEN (31.12.2012)

Biliyor musunuz uzun y?llardan beri y?pratarak unutturmaya al??t???m?z, kara deliklere yol a?yor diye karalad???m?z kooperatifili?i Birle?mi? Milletlerin 2012 y?l?n? Uluslararas? Kooperatifler Y?l? ilan etmesi ile yeniden hat?rlad?k. Dnyan?n kooperatifilik ile nas?l byk ba?ar?lara imza att???n? birok kooperatifili?e gnl veren insan?n y?llarca anlatmas?na ra?men biro?umuz yeni fark ettik. ?ngilterenin Almanyan?n, Amerikan?n Japonyan?n daha birok lkenin kooperatiflerin gcn sonuna kadar kulland???n? yeniden konu?maya ba?lad?k

Devamını oku...
 

FATURA BEDELLER?N?N DENMES? GENELGES?NDE DE????KL?K YAPILMASI HAKKINDA GENELGE (29.11.2012)

De?erli yelerimiz,

SGK, GSS Genel Mdrl? taraf?ndan 2011/62 say?l? genelgede (fatura bedellerinin denmesi genelgesi) de?i?iklik yap?lmas? hakk?nda 2912/36 say?l? genelge yay?mlanm??t?r.
Genelge de gzlkleri ilgilendirmektedir.Yeni genelge a?a??da nemle bilgilerinize sunulur.

GOK YK

FATURA BEDELLER?N?N DENMES? GENELGES?NDE DE????KL?K YAPILMASI HAKKINDA GENELGE.

Devamını oku...
 

Kooperatifilik eylem plan? a?kland? ! (18.10.2012)

BA?BAKAN Recep Tayyip Erdo?an, Ankara Ticaret Odas?nda (ATO) Kooperatifilik Strateji Belgesi ve Eylem Plan?n? toplant?s?nda bir konu?ma yapt?.

Kooperatifler kanunu ihtiyalar do?rultusunda yenilenecek.

Ba?bakan Erdo?an, Kooperatifler kanunu ba?ta olmak zere konu ile ilgili btn kanun, tzk, ynetmelik, tebli? ve genelgeler ihtiyalar do?rultusunda yenilenecek dedi.

Devamını oku...
 

ORGAN?K CAMLARDA FAZLA DEMELERLE ?LG?L? YEN? DUYURU (01.10.2012)

ORGAN?K CAMLARDA FAZLA DEMELERLE ?LG?L? YEN? DUYURU

De?erli meslekta?lar?m?z,

yelerimizden ve meslekta?lar?m?zdan kaynaklanmayan, Medula optik provizyon sisteminin hatal? i?leyi?i yznden organik camlar iin 24,25,26 eyll tarihlerinde fazla demeler tahakkuk etmi?tir. Kurum bunu kendi ierisinde dzelterek ?kt? al?nmas? ynnde bir al??ma ba?latm??t?.

Ancak al?nan istatistik verilerek gre ok say?da meslekta??m?z fazla deme yap?lan ?kt?lar?n? sonland?rarak faturalar?n? kesmi?tir. Hatta bunlardan kuruma teslim edilip muhasebele?mi? illerimizde mevcuttur. Bunlar?n kurumlardan geri al?nmas?, reete sonland?rmas?n?n ve faturan?n iptali ok uzun ve zor bir i?lem olaca?? a?kt?r.

Bu durumda, sisteme giri? yapm?? fazla demeli ?kt?lar? alarak sonland?rmas?n? ve faturas?n? kesmi? meslekta?lar?m?z, bu ?ekli ile kuruma teslim edecekler. Yap?lan fazla deme meslekta?lar?m?zdan mahsup edilecektir. Eyll reetelerinin demeleri aral?k ay?nda yap?lacakt?r. Eyll iin yap?lan fazla deme ekim ay? sonunda kurum taraf?ndan listeler halinde il mdrlklerine i yaz??ma ile gnderilecek, UYGULAMA ?LE ?LG?L? TAL?MAT VER?LECEKT?R..

nemli not: yelerimizin hatas?ndan kaynaklanmayan ya da ba?ka ifade ile medula optik sisteminin yanl?? i?leyi?inden kaynaklanan bu fazla demelerden dolay? meslekta?lar?m?za bir cezaiyi meyyide uygulanmayacakt?r.

BU UYGULAMA MEDULA OPT?K PROV?ZYON S?STEM? ZER?NDE KISA B?R SRE SONRA ?LAN ED?LECEKT?R. REETELER?N? S?LM?? ANCAK G?R?? ??LEM?N? YAPAMAMI? MESLEKTA?LARIMIZ ??NDE 24 GN ARASINDA G?R??E ?Z?N VERECEK B?R SRE UZATIMI YAPILACAKTIR.

B?LG?LER?N?ZE.

GOK YK

 

KAREKOD UYGULAMASINDA D?KKAT ED?LECEK HUSUSLAR HAKKINDA (03.09.2012)

Say?n yelerimiz ve Meslekta?lar?m?z;

Meslekta?lar?m?zdan medula optik provizyon sistemine karekodla giri? gerekle?tirildikten sonra reeteye karekod yap??t?r?lacak m?? Garanti belgesi kurum nshas? eklenecek mi? diye s?kl?kla sorular almaktay?z.
1-SGK`dan ald???m?z bilgiye gre, karekod la giri? yap?ld?ktan sonra cam ve ereve karekodu reeteye EKLEN-ME-YE-CEKT?R.
2-Karekodlu giri? yap?ld?ktan sonra, garanti belgesi sadece hastaya dzenlenecektir; kuruma reete eki olarak EKLEN-ME-YE-CEKT?R
Ayr?ca eskiden oldu?u gibi;

Devamını oku...
 

ULUSLARARASI KOOPERAT?FLER YILI

Birle?mi? Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalk?nmaya, zellikle yoksullu?un azalt?lmas?na, istihdam yarat?lmas?na ve sosyal btnle?meye olan katk?lar?n? vurgulayarak 2012 y?l?n? Uluslararas? Kooperatifler Y?l? (UKY) olarak ilan etmi?tir.

Devamını oku...
 
Diğer Makaleler...
Sayfa 77 / 78

Kullanıcı Girişi

carmenmarclink.jpg

Carmen Marc Facebook

Sektrel
Gzlkler ve Optisyenler Konfederasyonu ?zmir ve Ege Gzlkler ve Optisyenler Derne?i
Medula Optik Sistemi Optik GazeteSitemizde şu anda

Şu anda 250 konuk çevrimiçi